Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500035520
May 5
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500035522
04/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500035524
Jun 25
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500035525
Jul 5
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500035526
May 20
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500035529
Jul 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500035530
Jul 20
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500035532
Jul 25
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500035542
Jul 5
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500035546
Jun 9
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO