Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500042543
Jan 10
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500042565
Jan 10
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500042566
Jan 20
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500042621
Jan 10
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500042625
Dec 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500042627
Jan 10
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500042630
Dec 30
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500042631
Jan 5
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500042644
Jan 25
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500042648
Jan 20
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA