Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500002176
09/2021
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500002203
03/2022
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500002219
08/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500002224
06/2021
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500002224
06/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500002229
12/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500002232
03/2022
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500002267
08/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500002275
05/2021
473.646/15-0
PLATINUM 120 APTO.
4500002323
02/2022
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA